Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Przez niedostateczne wykorzystywanie naszych praw możemy uczynić je tylko przedmiotem jałowych przyrzeczeń i patriotycznym gołosłowiem. Korzystajmy z praw i wolności, bo je utracimy.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 100.98 100%
t0mekju1ce 96.49 100%
montezuma 94.70 100%
montezuma 93.62 100%
montezuma 92.11 98.4%
montezuma 91.43 96.8%
t0mekju1ce 90.07 98.4%
montezuma 89.09 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
omino 64.95 96.8%
t0mekju1ce 74.56 97.8%
t0mekju1ce 80.89 98.9%
bodzio 54.25 98.9%
luqa 58.44 93.8%
t0mekju1ce 82.24 98.9%
luqa 49.76 94.8%
t0mekju1ce 80.17 98.4%