Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Przez niedostateczne wykorzystywanie naszych praw możemy uczynić je tylko przedmiotem jałowych przyrzeczeń i patriotycznym gołosłowiem. Korzystajmy z praw i wolności, bo je utracimy.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 100.98 100%
montezuma 94.70 100%
michal6271 84.52 92.9%
c0il 83.25 100%
waszker 81.20 99.5%
rejent 78.34 95.8%
xkali 77.22 96.8%
mkrzempek 74.10 95.8%
mattc 73.58 98.4%
barty82 73.13 92.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 58.11 95.3%
mattc 69.18 96.8%
mattc 59.66 96.3%
mattc 46.47 93.4%
mattc 73.58 98.4%
mattc 69.46 97.3%
mattc 67.70 97.3%
auranoth 64.29 93.3%