Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Przez niedostateczne wykorzystywanie naszych praw możemy uczynić je tylko przedmiotem jałowych przyrzeczeń i patriotycznym gołosłowiem. Korzystajmy z praw i wolności, bo je utracimy.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.11 98.4%
montezuma 91.43 96.8%
montezuma 89.09 98.4%
montezuma 83.56 93.3%
montezuma 83.54 97.8%
barty82 73.13 92.9%
luqa007 63.02 97.3%
luqa007 56.56 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 39.47 97.3%
montezuma 92.11 98.4%
luqa007 63.02 97.3%
luqa007 55.28 95.3%
montezuma 83.56 93.3%
montezuma 91.43 96.8%
qwertyspeed 48.72 91.5%
slvco 37.97 95.8%