Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Składnikiem zestawu narzędzi każdego badacza musi być sceptycyzm, gdyż w innym przypadku zagubimy się na drodze poznania. Istnieje wiele rodzajów niewolnictwa i wiele rodzajów wolności. Czytanie nadal pozostaje drogą od tych pierwszych do tych drugich.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
greketrotny 74.09 97.7%
mkrzempek 74.02 95.5%
ardis 72.58 100%
user83229 69.22 92.0%
xkali 68.68 97.7%
mamacalledmejames 68.19 98.4%
adr8688 67.40 96.6%
linctroll 67.29 95.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 51.83 93.0%
bestibe 19.51 83.0%
pl2137 37.86 94.7%
pl2137 42.99 94.7%
bestibe 45.93 93.7%
bestibe 44.52 94.0%
luqa007 65.84 98.4%
bestibe 41.80 86.3%