Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Składnikiem zestawu narzędzi każdego badacza musi być sceptycyzm, gdyż w innym przypadku zagubimy się na drodze poznania. Istnieje wiele rodzajów niewolnictwa i wiele rodzajów wolności. Czytanie nadal pozostaje drogą od tych pierwszych do tych drugich.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
duszeks 64.43 92.0%
luqa007 56.26 95.8%
megi 54.48 93.4%
luqa007 53.70 93.7%
luqa007 50.97 93.7%
qwertyspeed 36.73 82.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
megi 54.48 93.4%
luqa007 50.97 93.7%
luqa007 53.70 93.7%
qwertyspeed 36.73 82.4%
duszeks 64.43 92.0%
luqa007 56.26 95.8%