Świat nawiedzany przez demony: Nauka jako światło w mroku. - Carl Sagan

This quote was added by luqa007
Składnikiem zestawu narzędzi każdego badacza musi być sceptycyzm, gdyż w innym przypadku zagubimy się na drodze poznania. Istnieje wiele rodzajów niewolnictwa i wiele rodzajów wolności. Czytanie nadal pozostaje drogą od tych pierwszych do tych drugich.

Train on this quote


Rate this quote:
4.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 88.98 98.4%
michal6271 77.72 97.3%
greketrotny 74.09 97.7%
mkrzempek 74.02 95.5%
ardis 72.58 100%
user83229 69.22 92.0%
mattc 69.02 98.1%
xkali 68.68 97.7%
mamacalledmejames 68.19 98.4%
adr8688 67.40 96.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 69.02 98.1%
mattc 58.17 91.0%
mattc 67.58 96.6%
mattc 64.53 96.9%
luqa 64.91 98.1%
auranoth 58.49 90.6%
tomtommmm 46.42 94.0%
auranoth 52.75 88.7%