Beniamin Franklin

This quote was added by luqa007
"Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania." "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 85.64 98.9%
montezuma 84.94 97.3%
montezuma 80.69 97.8%
mkrzempek 69.49 97.3%
adr8688 64.03 97.3%
greketrotny 62.83 93.2%
adr8688 61.26 95.2%
apicula 56.68 94.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
apicula 56.68 94.2%
mamacalledmejames 52.25 97.3%
luqa007 32.39 86.5%
mdziecielski 41.70 96.8%
greketrotny 62.83 93.2%
mkrzempek 69.49 97.3%
montezuma 84.94 97.3%
gryzus24 45.82 86.1%