Beniamin Franklin

This quote was added by luqa007
"Jeśli nie chcesz być zapomnianym szybko, po śmierci albo zaraz pisz rzeczy warte przeczytania, albo czyń rzeczy warte opisania." "Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki."

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 80.69 97.8%
luqa007 55.38 97.3%
luqa007 54.56 93.7%
luqa007 46.36 91.7%
qwertyspeed 39.44 89.1%
marten-09 37.02 90.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 55.38 97.3%
qwertyspeed 39.44 89.1%
montezuma 80.69 97.8%
marten-09 37.02 90.5%
luqa007 46.36 91.7%
luqa007 54.56 93.7%