Vi på Saltkråkan - Astrid Lindgren

This quote was added by mafuso
Det fick vara grodor i brunnen hur många som helst och trasiga fönster hur många som helst, Snickargården fick vara aldrig så förfallen, ingenting skulle hindra henne från att sätta igång och vara lycklig just här och just nu. För nu var det sommar. Junikväll borde det vara jämt, tänkte hon. Drömsk och stilla som den här. Och tyst.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 120.73 99.7%
mafuso 113.52 100%
mafuso 112.56 98.8%
mafuso 110.39 99.7%
mafuso 110.39 97.9%
mafuso 109.78 99.4%
mafuso 108.59 98.5%
mafuso 108.29 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 102.27 97.9%
s_time 55.78 97.1%
mafuso 120.73 99.7%
romek 75.16 96.0%
romek 67.27 92.2%
user94727 79.63 93.1%
mafuso 109.78 99.4%
mafuso 100.15 96.0%