Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Je hebt er in je herinnering iets bij opgeteld en dat blijkt er dan helemaal niet te zijn. En in plaats van dat er weer af te trekken, geef je die plek de schuld.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mootjenl 120.89 95.8%
ferryfast 102.56 98.2%
ferryfast 90.78 94.1%
ferryfast 84.14 92.5%
nevda441 66.60 94.4%
flipperdaddy 66.03 95.6%
nevda441 63.34 95.8%
dewzmb 61.27 92.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
user84257 22.86 91.6%
user84257 15.84 85.8%
dewzmb 61.27 92.5%
user540935 44.68 85.8%
nevda441 63.34 95.8%
user82766 50.87 87.9%
user82606 57.00 91.9%
user82606 59.35 96.1%