Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. - Godfried Bomans

This quote was added by gosugoyangi
Ga nooit terug naar een plek waar je ooit gelukkig bent geweest. Dat loopt altijd op een teleurstelling uit. Je hebt er in je herinnering iets bij opgeteld en dat blijkt er dan helemaal niet te zijn. En in plaats van dat er weer af te trekken, geef je die plek de schuld.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mootjenl 120.89 95.8%
jayschwawa 103.95 99.3%
ferryfast 102.56 98.2%
pisum18 102.24 98.2%
basthijssen 100.84 98.5%
jayschwawa 96.49 98.2%
dvorakker 93.37 97.5%
basthijssen 91.19 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
melijill 79.87 95.1%
mxarin 69.08 94.8%
user444398 49.57 97.1%
user444398 53.06 97.8%
notsaintnick 35.10 97.8%
user444398 50.49 98.5%
user444398 56.57 99.6%
user444398 58.27 97.1%