Brott och straff - Fjodor Dostojevskij

This quote was added by mafuso
På det sättet marterade han sig själv och retade upp sig; ja, han upplevde rentav ett slags njutning. För övrigt gällde det inte alls några nya eller plötsliga frågor utan gamla, som hade värkt fram under en längre tid. De hade marterat honom länge och nu hade de slitit sönder hans hjärta.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 108.07 100%
mafuso 107.08 98.3%
mafuso 105.14 100%
frankfrallannilsson 105.08 97.3%
mafuso 103.57 97.0%
frankfrallannilsson 102.20 97.3%
frankfrallannilsson 101.53 99.3%
frankfrallannilsson 101.09 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 89.92 92.9%
user91018 48.80 95.7%
s_time 54.82 99.0%
frankfrallannilsson 101.53 99.3%
benn 59.37 90.9%
mafuso 107.08 98.3%
frankfrallannilsson 102.20 97.3%
frankfrallannilsson 105.08 97.3%