Мисао - Момчило Настасијевић

This quote was added by abvgd
Истинито и дубоко речена мисао делује на осетљиву душу као камичак, бачен у тих и дубоки вир; од једног привидно незнатног узрока узнемириће се цела једна уједначена и утишана маса - и поворка већих и мањих таласа задуго неће ишчезнути.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
abvgd 68.43 97.1%
abvgd 61.39 94.0%
abvgd 60.32 94.4%
the_larry 37.41 82.9%
nevena.miladino 32.68 96.7%
nevena.miladino 28.77 92.5%
nevena.miladino 28.69 96.7%
nevena.miladino 27.81 85.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
nevena.miladino 27.52 96.7%
nevena.miladino 27.81 85.6%
nevena.miladino 28.77 92.5%
nevena.miladino 28.69 96.7%
nevena.miladino 32.68 96.7%
nevena.miladino 24.85 84.1%
abvgd 61.39 94.0%
the_larry 37.41 82.9%