Hobbitten - J.R.R. Tolkien

This quote was added by stefold
I et hul i jorden boede der en hobbit. Det var ikke et væmmeligt, snavset, vådt hul fyldt med orme, og der lugtede ikke muggent. Men det var heller ikke et tørt, nøgent, sandet hul uden noget, man kunne sidde på, eller noget spiseligt. Det var et hobbithul, og det betyder hygge.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user83106 79.29 98.2%
user83106 78.16 96.9%
user83106 75.96 95.9%
user83106 75.24 97.9%
user574116 75.05 96.2%
user83106 74.09 95.9%
user83743 72.48 92.1%
user83743 72.17 92.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
frotzy 45.42 93.3%
user83106 69.98 93.9%
user83106 64.79 93.0%
user83106 79.29 98.2%
user83106 64.78 93.0%
user83106 74.09 95.9%
user83106 78.16 96.9%
user83106 71.27 95.2%