Astrofizyka dla zabieganych - Neil deGrasse Tyson

This quote was added by user654925
Po Wielkim Wybuchu kosmos zajęty był głównie rozszerzaniem się, któremu towarzyszyło nieustanne zmniejszanie się gęstości energii wypełniającej jego przestrzeń. Z każdą minioną chwilą stawał się nieco większy, nieco chłodniejszy i nieco ciemniejszy. Tymczasem materia i energia zamieszkiwały wspólnie rodzaj mętnej zupy, w której elektrony z wolnego wybiegu nieprzerwanie i w każdym kierunku rozpraszały fotony.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 84.37 97.2%
t0mekju1ce 83.28 96.5%
t0mekju1ce 81.79 98.3%
t0mekju1ce 79.76 97.2%
michal6271 79.04 96.5%
duszeks 77.94 97.2%
t0mekju1ce 77.69 99.0%
t0mekju1ce 75.25 97.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 52.67 91.8%
auranoth 54.74 90.5%
auranoth 56.56 93.0%
auranoth 53.62 92.4%
auranoth 53.43 91.3%
auranoth 49.95 89.8%
auranoth 51.10 90.8%
auranoth 58.08 93.0%