Astrofizyka dla zabieganych - Neil deGrasse Tyson

This quote was added by user654925
Po Wielkim Wybuchu kosmos zajęty był głównie rozszerzaniem się, któremu towarzyszyło nieustanne zmniejszanie się gęstości energii wypełniającej jego przestrzeń. Z każdą minioną chwilą stawał się nieco większy, nieco chłodniejszy i nieco ciemniejszy. Tymczasem materia i energia zamieszkiwały wspólnie rodzaj mętnej zupy, w której elektrony z wolnego wybiegu nieprzerwanie i w każdym kierunku rozpraszały fotony.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
xkali 74.07 97.6%
shmnr 73.72 94.1%
xkali 71.86 95.6%
xkali 69.94 98.3%
xkali 67.81 95.4%
xkali 66.84 97.4%
kornelt 65.84 96.7%
kaktyuss 63.51 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
galusz 49.50 94.7%
user654925 51.09 89.7%
user654925 48.48 87.3%
gohm 17.26 93.0%
mr-kamyk 38.66 97.2%
shmnr 73.72 94.1%
kamil0301 55.11 95.1%
user654925 50.58 91.3%