Astrofizyka dla zabieganych - Neil deGrasse Tyson

This quote was added by user654925
Po Wielkim Wybuchu kosmos zajęty był głównie rozszerzaniem się, któremu towarzyszyło nieustanne zmniejszanie się gęstości energii wypełniającej jego przestrzeń. Z każdą minioną chwilą stawał się nieco większy, nieco chłodniejszy i nieco ciemniejszy. Tymczasem materia i energia zamieszkiwały wspólnie rodzaj mętnej zupy, w której elektrony z wolnego wybiegu nieprzerwanie i w każdym kierunku rozpraszały fotony.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
kornelt 65.84 96.7%
florek 52.65 93.8%
krzysiekh 51.84 97.4%
mamacalledmejames 51.06 88.4%
euterp 46.49 86.7%
krzysiekh 45.40 95.2%
user654925 43.05 90.5%
barawasz 23.40 90.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
kornelt 65.84 96.7%
user450014 18.53 94.7%
florek 52.65 93.8%
euterp 46.49 86.7%
krzysiekh 51.84 97.4%
krzysiekh 45.40 95.2%
barawasz 23.40 90.4%
mamacalledmejames 51.06 88.4%