Astrofizyka dla zabieganych - Neil deGrasse Tyson

This quote was added by user654925
Po Wielkim Wybuchu kosmos zajęty był głównie rozszerzaniem się, któremu towarzyszyło nieustanne zmniejszanie się gęstości energii wypełniającej jego przestrzeń. Z każdą minioną chwilą stawał się nieco większy, nieco chłodniejszy i nieco ciemniejszy. Tymczasem materia i energia zamieszkiwały wspólnie rodzaj mętnej zupy, w której elektrony z wolnego wybiegu nieprzerwanie i w każdym kierunku rozpraszały fotony.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 79.76 97.2%
michal6271 79.04 96.5%
duszeks 77.94 97.2%
xkali 74.07 97.6%
t0mekju1ce 73.93 97.2%
shmnr 73.72 94.1%
xkali 71.86 95.6%
t0mekju1ce 71.24 96.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 70.08 98.1%
jmper 30.67 98.1%
pl2137 52.81 95.8%
michal6271 79.04 96.5%
duszeks 77.94 97.2%
t0mekju1ce 71.24 96.5%
t0mekju1ce 68.95 97.6%
t0mekju1ce 79.76 97.2%