Anonim - Anonim

This quote was added by ayse35
Gözümde şu an her şey önemsiz. Yaşamak neydi bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Elbet tüm çağlar kötüdür ama bizim yolumuz yol değil. Kapının ardında kötülüklerden başka bir şey yok. Şimdilik tek gayem yollarımıza ışıklar koymaktır, çünkü yolunu bulabilen yok...

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
emre 124.49 97.0%
maets 86.22 94.5%
maets 72.65 92.5%
maets 60.50 94.5%
gunel49 56.76 96.7%
ayse35 51.51 96.7%
ayse35 50.74 95.6%
raptusmentis 44.91 92.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 44.91 92.0%
raptusmentis 44.91 97.4%
raptusmentis 37.01 93.6%
maets 86.22 94.5%
maets 72.65 92.5%
maets 60.50 94.5%
gunel49 56.76 96.7%
cnr586 43.40 94.2%