Fi - Akilah Azra Kohen

This quote was added by ayse35
Doğanın ölçüsü, para dediğimiz bir kağıt parçasının kimde olduğu değil, dünyanın daha verimli bir yer olmasına yardım edenlerin ve kendi yükünü taşıyabilen canlıların var olabilmesidir.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 75.84 99.5%
raptusmentis 73.22 98.9%
raptusmentis 71.52 97.9%
raptusmentis 70.48 100%
raptusmentis 69.13 96.4%
raptusmentis 68.23 98.4%
raptusmentis 68.00 98.9%
raptusmentis 65.99 93.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 68.00 98.9%
raptusmentis 69.13 96.4%
raptusmentis 73.22 98.9%
raptusmentis 65.99 93.4%
raptusmentis 58.68 99.5%
raptusmentis 71.52 97.9%
raptusmentis 64.08 96.4%
raptusmentis 63.62 98.4%