Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek - Irvin D. Yalom

This quote was added by ayse35
Belki de doğum günü ve yıl dönümlerinin kutlanma sebebi, zamanın karşı konulmaz biçimde akışının üzücü bir şekilde hatırlatan şeyleri dağıtma girişimidir.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
nage 109.49 95.7%
surat 80.50 96.9%
hamitcf 78.83 95.7%
cnr586 76.59 95.7%
raptusmentis 71.41 100%
raptusmentis 69.92 98.7%
raptusmentis 68.18 97.5%
maets 65.64 85.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 55.31 97.5%
raptusmentis 57.36 96.9%
raptusmentis 53.15 96.3%
raptusmentis 55.18 95.7%
raptusmentis 68.18 97.5%
kazu1234 26.64 91.2%
kazu1234 27.73 95.7%
raptusmentis 69.92 98.7%