Güneşe Bakmak Ölümle Yüzleşmek - Irvin D. Yalom

This quote was added by ayse35
Hayata değer vermenin yolu, başkaları için şefkat duymanın yolu, her şeyi en derin şekilde sevmenin yolu bu yaşantıların sonunda kaybolacağının farkında olmaktır.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ayse35 54.99 99.4%
ayse35 53.27 93.1%
ayse35 52.94 97.0%
user311817 50.27 93.6%
user311817 49.11 94.2%
user86112 45.66 97.6%
ayse35 44.19 92.6%
kadirdurmaz 43.66 87.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
user311817 49.11 94.2%
user311817 50.27 93.6%
kadirdurmaz 43.66 87.2%
user86112 45.66 97.6%
user311817 41.19 90.1%
ayse35 53.27 93.1%
ayse35 52.94 97.0%
ayse35 54.99 99.4%