Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Güzellik bazen çok bencilleştiriyor insanları. Bazen de başkalarını daha kolay küçümseyebiliyor güzel insanlar. Ve bu büyük avantaj böylece bir dezavantaja dönüşebiliyor ve mutluluğu, adam yerine koymadıkları çirkinler kadar bile tadamıyorlar.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
raptusmentis 79.27 99.2%
raptusmentis 75.39 99.2%
raptusmentis 72.99 99.6%
raptusmentis 72.46 98.0%
raptusmentis 70.83 99.2%
raptusmentis 70.52 97.6%
raptusmentis 67.66 98.8%
raptusmentis 66.46 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 67.66 98.8%
raptusmentis 59.84 98.8%
raptusmentis 79.27 99.2%
raptusmentis 72.99 99.6%
raptusmentis 63.20 98.4%
raptusmentis 72.46 98.0%
raptusmentis 70.83 99.2%
raptusmentis 66.46 98.8%