Camdaki Kız - Gülseren Budayıcıoğlu

This quote was added by ayse35
Aslında hepimizin içinde bir anlatılamayan hikaye vardır. Ve bizi en çok yaralayan, içimizi en çok sızlatan, bazen kendimizden bile sakladığımız, işte bu hikayelerdir. Mümkün olsa en uzak diyarlardaki çöp kutularına atıp kurtulmak isteriz bunlardan ama biz atmaya çalıştıkça onlar daha çok yapışır yakamıza. Bundan biraz olsun kurtulmanın, acılarımızı azaltmanın en iyi yolu, bunları paylaşmaktır.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ayse35 55.22 98.0%
tweety.35 51.53 94.1%
ayse35 50.75 96.1%
ayse35 49.37 94.5%
ayse35 48.66 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
tweety.35 51.53 94.1%
ayse35 55.22 98.0%
ayse35 50.75 96.1%
ayse35 49.37 94.5%
ayse35 48.66 94.5%