Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali

This quote was added by ayse35
Niçin bunu anlamaktan bu kadar kaçıyor ve insan dedikleri mahluku anlaşılması ve hakkında hüküm verilmesi en kolay şeylerden biri zannediyoruz. Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
daddy_han 81.76 96.5%
misket 78.80 96.7%
maets 76.31 90.1%
raptusmentis 68.36 99.4%
maets 67.11 97.0%
raptusmentis 66.46 98.2%
raptusmentis 64.52 100%
raptusmentis 63.73 99.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
raptusmentis 64.52 100%
raptusmentis 63.73 99.1%
raptusmentis 57.56 98.8%
raptusmentis 59.00 95.6%
raptusmentis 68.36 99.4%
raptusmentis 61.18 96.5%
raptusmentis 63.68 95.3%
raptusmentis 66.46 98.2%