Gothic 2 - O Bogach i stworzeniu świata - Vatras

This quote was added by menelku
Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie - ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich między sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii - Tak o to powstało morze. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko to, co żywe.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


deadcyp0 11 months, 4 weeks ago
Czuję się, jakbym przez kilka tygodni leżał pod stertą głazów.

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.19 100%
t0mekju1ce 73.81 97%
xkali 71.73 97.4%
kaktyuss 68.30 92.9%
mattc 65.42 97.2%
user96759 63.96 95.8%
auranoth 57.59 95.5%
kamil0301 57.45 94.9%
grzebo 54.66 96.2%
sasol 54.59 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 59.82 94.5%
mattc 65.42 97.2%
mattc 61.85 95.3%
auranoth 55.54 92.2%
auranoth 53.30 90.8%
auranoth 57.59 95.5%
user104272 45.43 98.0%
auranoth 48.82 92.0%