Gothic 2 - O Bogach i stworzeniu świata - Vatras

This quote was added by menelku
Ale Beliar nie znosił widoku światła i niszczył wszystko, co Innos stworzył. Ujrzał wtedy Adanos, że w ten sposób nic nie może istnieć na świecie - ani jasność, ani mrok. Stanął więc między swymi braćmi i próbował pojednać ich między sobą, jednakże bez skutku. Ale tam, gdzie stanął Adanos, ani Innos, ani Beliar nie mieli żadnej władzy. W miejscu tym ład i chaos współistniały w harmonii - Tak o to powstało morze. A z morza wyłonił się ląd, a na lądzie powstało wszystko to, co żywe.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 77.19 100%
t0mekju1ce 73.81 97%
xkali 71.73 97.4%
kaktyuss 68.30 92.9%
xkali 67.59 97.8%
xkali 67.03 96.6%
user96759 63.96 95.8%
kamil0301 57.45 94.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
existhyper 27.16 87.0%
tomtommmm 29.94 91.5%
t0mekju1ce 73.81 97%
jmper 30.27 97.2%
jmper 29.84 96.8%
kamil0301 57.45 94.9%
livingpharaoh 31.01 93.4%
user99010 36.82 94.7%