Wie de mensen blij wil maken - Phil Bosmans

This quote was added by stuiter
Wie de mensen blij wil maken moet vreugde in zich hebben. Wie de wereld wil verwarmen moet vuur in zich dragen. Wie mensen helpen wil moet zachte handen hebben om ze niet te kwetsen. Wie vrede brengen wil moet eerst in eigen hart vrede gevonden hebben. Besef dat je gemaakt bent voor de vreugde!

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
harmjankors 117.65 95.8%
user788344 95.87 98.7%
ned1230noskip 95.69 90.2%
basthijssen 91.87 96.4%
basthijssen 91.23 97.4%
basthijssen 90.92 97.4%
basthijssen 88.75 95.5%
basthijssen 87.20 93.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
user444398 54.64 96.4%
user444398 51.43 95.8%
elmapz 55.30 96.7%
user444398 55.51 96.4%
user444398 55.72 96.4%
user444398 50.59 94.6%
cjmac310 45.69 96.1%
user444398 57.75 99.0%