Jakten på Röd Oktober - Tom Clancy

This quote was added by mafuso
Röd Oktober hade ingen egen tid. För henne gick solen varken upp eller ned, och de olika veckodagarna var av föga betydelse. Till skillnad från ett övervattensfartyg som ställde om sina klockor i enlighet med den lokala tiden i det område där det befann sig, behöll ubåtar som regel samma tidsreferens.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
mafuso 104.74 100%
mafuso 102.08 98.7%
mafuso 100.11 98.4%
mafuso 95.62 97.1%
mafuso 91.06 97.1%
mafuso 90.83 97.4%
frankfrallannilsson 89.40 94.4%
frankfrallannilsson 86.02 95.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
frankfrallannilsson 89.40 94.4%
frankfrallannilsson 86.02 95.9%
ri_ga 78.77 91.0%
benn 65.92 95.0%
frankfrallannilsson 82.45 92.4%
benn 64.53 92.6%
benn 58.80 91.5%
frankfrallannilsson 85.69 94.7%