Het studentenleven in vroeger tijden - Koninklijke bibliotheek

This quote was added by bbrrrrrr
In alba amicorum vinden we regelmatig voorstellingen van het studentenleven, zoals drinkende mannen rond een tafel of bloedmooie vrouwen. Moralistische voorstellingen houden de studenten een spiegel voor over deugdzaamheid en onzedelijk gedrag. De belangrijkste boodschap is van alle tijden: de ijverige student wordt geprezen en de luie student veroordeeld.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
melijill 85.39 97.0%
melijill 84.56 95.7%
penguino_beano 83.50 94.5%
basthijssen 80.16 92.3%
basthijssen 77.92 93.5%
melijill 77.41 95.2%
basthijssen 77.30 93.2%
basthijssen 76.08 94.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
penguino_beano 83.50 94.5%
user892912 75.20 93.5%
user892912 62.60 93.7%
basthijssen 75.97 92.5%
melijill 85.39 97.0%
melijill 84.56 95.7%
americanethics 55.65 94.5%
greeneco32 61.30 93.7%