Ostatnie życzenie - Andrzej Sapkowski

This quote was added by user318149
Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy powroźników i rymarzy były już zamknięte, a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.83 98.7%
t0mekju1ce 82.53 99.0%
t0mekju1ce 81.58 98.1%
t0mekju1ce 76.64 99.0%
michal6271 76.37 98.7%
t0mekju1ce 75.80 98.4%
t0mekju1ce 75.18 96.6%
t0mekju1ce 73.27 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
grzela 42.95 88.4%
krzysio 43.20 94.0%
t0mekju1ce 83.83 98.7%
t0mekju1ce 81.58 98.1%
tomtommmm 38.17 94.8%
pl2137 57.59 95.7%
tomtommmm 35.59 95.4%
kamil0301 59.32 97.8%