Ostatnie życzenie - Andrzej Sapkowski

This quote was added by user318149
Później mówiono, że człowiek ten nadszedł od północy od bramy Powroźniczej. Szedł pieszo, a objuczonego konia prowadził za uzdę. Było późne popołudnie i kramy powroźników i rymarzy były już zamknięte, a uliczka pusta. Było ciepło, a człowiek ten miał na sobie czarny płaszcz narzucony na ramiona. Zwracał uwagę.

Train on this quote


Rate this quote:
4.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
t0mekju1ce 83.83 98.7%
michal6271 76.37 98.7%
linctroll 68.06 96.6%
kamil0301 59.32 97.8%
auranoth 58.94 96.0%
rejent 58.82 94.0%
mattc 58.11 98.7%
pl2137 57.59 95.7%
luqa 53.58 97.2%
shinygarlic 47.71 94.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 52.41 96.6%
mattc 58.11 98.7%
mattc 49.54 94.8%
mattc 57.21 96.0%
mattc 56.37 95.4%
mattc 55.79 96.9%
auranoth 55.87 93.4%
auranoth 55.94 95.1%