Albert Einstein

This quote was added by novbalu
Nem hiszek a személyes Istenben, s ezt a felfogásomat sohasem titkoltam el, hanem mindig világosan kifejezésre juttattam. Ha van valami bennem, ami vallásosnak nevezhető, az az a határtalan csodálat, amelyet világunk szerkezete ébreszt bennem, világunké, amennyire azt tudományunk feltárni képes.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
extracher99 90.16 98.0%
user627574 59.59 95.2%
rage41 56.89 92.8%
novbalu 46.82 95.2%
zoltank8 37.22 91.7%
user389248 34.77 88.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
zoltank8 12.08 93.4%
zoltank8 37.22 91.7%
user627574 56.25 95.5%
user627574 53.44 94.6%
user627574 49.07 93.4%
novbalu 43.82 90.2%
user627574 52.48 93.7%
user627574 59.59 95.2%