En kopp te - Hjalmar Söderberg

This quote was added by shlstrm
Det sägs, att man i England kan riskera en god del av sitt sociala anseende genom att dricka brännvin eller därmed jämförliga drycker offentligt. Nå, vart land har sina seder. Jag råkade i går afton tämligen illa ut med anledning av att jag ville dricka en kopp te på kafé... ja, det kan ju vara likgiltigt vad det var för ett kafé.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 117.52 99.4%
eriknaslund 105.09 97.9%
frankfrallannilsson 101.10 100%
eindor 99.24 95.7%
mafuso 97.65 98.8%
eriknaslund 96.46 94.9%
frankfrallannilsson 94.64 98.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
onos 61.07 94.9%
frankfrallannilsson 85.64 95.1%
frankfrallannilsson 89.96 96.8%
schmetfad 56.60 89.5%
mafuso 78.12 94.1%
frankfrallannilsson 101.10 100%
mafuso 89.93 96.0%
mafuso 97.65 98.8%