Röda Rummet - August Strindberg

This quote was added by niil
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården hade ännu inte blivit öppnad för allmänheten och rabatterna vore ej uppgrävda. Snödropparna hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höll just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 12 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


root4321 6 years, 1 month ago
Two spaces between "trädgården" and "hade" in the second sentence. Två mellanrum mellan "trädgården" och "hade" i andra meningen.

Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
kitto 117.69 99.7%
eriknaslund 110.49 99.7%
kitto 108.52 99.0%
kitto 107.82 99.0%
trls 98.29 98.4%
kitto 93.92 97.8%
mafuso 92.78 98.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
mafuso 88.45 97.1%
mafuso 92.78 98.0%
medsekr13 26.97 90.7%
mafuso 85.51 98.4%
zackb 29.96 89.3%
mafuso 86.96 98.0%
user77759 41.31 92.9%
mafuso 87.17 97.7%