Pam Brown

This quote was added by user32977
Üksinduses, haige olles, segaduses - ainuüksi teadmine sõprusest aitab vastu pidada, isegi siis, kui sõber on jõuetu aitama. Piisab sellest, et nad olemas on. Sõprust ei vähenda aeg ega kaugus, ei vangistus ega sõda, ei kannatused ega vaikus. Just neil hetkil kinnitab sõprus tugevamini juuri. Just neist hetkist puhkeb ta õide.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
pongand 87.70 98.8%
pongand 85.90 98.8%
kaur 77.54 93.2%
user779938 71.83 96.2%
nycto 68.98 97.0%
user779938 67.43 95.9%
user779938 65.57 94.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
mrprx 59.87 89.9%
user779938 65.57 94.8%
user779938 71.83 96.2%
user779938 67.43 95.9%
mrprx 63.43 91.4%
nycto 68.98 97.0%
kaur 77.54 93.2%