Winston Churcill 3 - Prodino

This quote was added by prodino
Han har alle de dyder jeg afskyr, og ingen af de laster jeg beundrer. Politisk tæft er at kunne forudse hvad der sker i morgen, om en uge og om et år, og samtidig være i stand til at forklare hvorfor det ikke skete. Når du går gennem Helvede, så bliv ved med at gå! Man kan kun have tiltro til en statistik, man selv har forfalsket.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
frk_nuttersen 101.02 98.2%
frk_nuttersen 99.98 98.8%
cim 91.09 97.4%
brorjk 90.96 97.6%
user67223 90.75 98.2%
cim 88.49 99.1%
mikkelwesth 86.79 97.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
user83106 73.22 93.0%
user83106 72.85 94.3%
user83106 70.26 93.3%
user83106 77.29 95.7%
user83106 74.12 93.8%
user83106 74.09 94.3%
user83106 71.51 94.1%
aunk05 63.11 91.5%