Livet - Unknown

This quote was added by user36752
Livet er ligesom vejret. Solen er kærligheden, glæden og varmen. Regnen og sneen er tåren og kulden. Vi kommer ikke igennem livet uden solen, regnen og sneen.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
dareeude 105.85 100%
dareeude 103.54 96.9%
frk_nuttersen 102.45 99.4%
dareeude 101.57 97.5%
nayena 98.20 99.4%
growgor 94.93 100%
growgor 94.72 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
minhemil01 45.94 88.8%
minhemil01 46.38 88.3%
user497204 52.33 94.0%
minhemil01 33.97 85.4%
user76946 27.96 90.8%
nikolajthorsen 67.78 97.5%
user497204 46.78 92.9%
minhemil01 65.69 92.9%