Štěstí - Nicholas Winton

This quote was added by lukki007
Mne vždy bavilo dělat dobročinné práce pro staré lidi a pro postižené děti. Štěstím je pro mne a mou ženu skutečnost, že se dokážeme vzájemně tolerovat i po padesáti letech. Nebo dokonce víc než tolerovat.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 154.79 100%
user66168 144.81 98.6%
user66168 136.41 96.7%
user66168 133.51 99.5%
user66168 131.41 99.0%
user66168 126.49 97.6%
user66168 124.12 93.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 69.95 95.8%
m1ichal 66.05 94.0%
m1ichal 67.09 93.2%
m1ichal 62.36 93.6%
oliverplentz 55.70 92.5%
buzna 70.59 98.6%
m1ichal 78.35 98.1%
m1ichal 63.11 93.2%