Přátelství - Ewald Kleist

This quote was added by lukki007
Kdo v přítomnosti přátel pečlivě zvažuje každé slovo, bývá jen zřídka opravdovým přítelem a jen zřídka je schopen přátelství. Je třeba být dostatečně velkorysí, abychom mohli být před přáteli takoví, jací jsme. Pokud je ztratíme kvůli své nedokonalosti, je to užitečná ztráta, protože to nikdy opravdoví přátelé nebyli.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 121.56 97.3%
user66168 119.60 98.8%
klusik 78.23 99.1%
dandywine1 77.28 96.1%
dandywine1 72.33 95.8%
dandywine1 72.28 94.9%
dandywine1 70.88 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
flipous 57.42 92.2%
user66168 119.60 98.8%
user66168 121.56 97.3%
user548717 50.30 92.2%
nianeth 43.24 97.9%
nianeth 44.67 97.9%
nianeth 46.06 100%