Svoboda - Jan Pavel II

This quote was added by lukki007
Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 130.55 99.4%
pajiinka 92.46 99.4%
klusik 86.51 97.1%
mrannix99 85.10 96.2%
linuxtardis 78.34 97.8%
dandywine1 72.99 95.1%
dagmar87 72.21 98.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
koochan 48.20 91.7%
lupro2002 60.75 97.8%
serg.ppz 26.95 90.8%
user54901 59.13 97.8%
user66168 130.55 99.4%
user548717 54.58 96.7%
nianeth 45.77 96.7%