Svoboda - Jan Pavel II

This quote was added by lukki007
Svoboda nabývá své plné hodnoty teprve přijetím pravdy. Ve světě bez pravdy ztrácí svoboda svůj základ a člověk je vystaven síle vášní a otevřených nebo skrytých podmíněností.

Train on this quote


Rate this quote:
3.4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 130.55 99.4%
pajiinka 92.46 99.4%
klusik 86.51 97.1%
mrannix99 85.10 96.2%
m1ichal 83.42 98.9%
linuxtardis 78.34 97.8%
m1ichal 74.49 97.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
m1ichal 59.36 92.1%
m1ichal 65.23 96.2%
m1ichal 74.49 97.8%
m1ichal 71.38 95.7%
m1ichal 83.42 98.9%
m1ichal 73.01 96.2%
m1ichal 55.74 89.4%
m1ichal 68.90 96.7%