Manželství - Jack Benny

This quote was added by lukki007
Moje žena Mary a já jsme spolu čtyřicet sedm let a za celou tu dobu jsme neměli jediný důvod, abychom začali přemýšlet o rozvodu. O vraždě mockrát, ale o rozvodu ani jednou.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 160.98 100%
user66168 153.49 100%
user66168 142.57 98.9%
user66168 140.28 99.4%
user66168 126.80 97.7%
user66168 117.49 92.6%
klusik 93.06 98.8%

Recently for

Name WPM Accuracy
user797644 54.81 93.5%
user797644 52.65 96.1%
user797644 47.25 92.5%
feetman 42.75 87.8%
yaqwsx 68.52 89.5%
user83612 27.66 87.6%
user797644 42.68 90.6%
gowsty 41.42 92.0%