Co znamená ochočit - Liška

This quote was added by user22591
Ty jsi pro mne jen malým chlapcem podobným statisícům malých chlapců. Nepotřebuji tě a ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou statisícům lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediným na světě a já zase pro tebe jedinou na světě...

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
user66168 128.80 98.6%
user66168 126.18 99.0%
user66168 121.61 98.3%
user66168 119.76 97.3%
versio 104.05 99.3%
klusik 93.65 99.0%
pajiinka 84.63 99.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user79107 66.92 98.0%
user79107 54.17 95.4%
vasek 27.58 93.9%
liazien 76.83 96.0%
halloweenjack 75.17 95.4%
vone 20.07 85.1%
halloweenjack 74.52 94.8%
user78990 44.30 95.7%