T. G. Masaryk

This quote was added by miya
Člověk, lopotíc se od rána do večera v továrně, v pisárně, při knize - ten není nebezpečný! Nebezpečí začíná, když práce není, a začíná u bohatých. Vy jeden, každý musíme snést mínění druhého. Demokracie znamená diskusi.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 2 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
pajiinka 75.25 98.2%
dandywine1 67.56 97.3%
dandywine1 65.54 91.7%
dandywine1 60.03 88.7%
dagmar87 55.63 97.7%
user64470 53.90 98.7%
user64470 53.54 98.2%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
2.john 40.70 94.0%
koutypin 26.90 88.8%
koutypin 38.19 93.3%
alca.bartonova 26.41 94.4%
user64470 53.90 98.7%
user64470 53.54 98.2%
zdendys89 24.95 88.6%