Ο Κοκκινολαίμης - Τζο Νέσμπο

This quote was added by red-hair-shanks
Αν το ρισκάρεις, μπορεί να πέσεις καμιά νύχτα ξεπαγιασμένος απ' το κλαδάκι σου και να μην ξεπαγώσεις μέχρι την άνοιξη. Αν δειλιάσεις, μπορεί να μη βρίσκεις μέρος για τη φωλιά σου όταν γυρίσεις με το καλό. Αυτό είναι, όπως πάντα, το αιώνιο δίλημμα με το οποίο βρίσκεσαι αντιμέτωπος.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
laphroaig_neat 95.08 99.6%
laphroaig_neat 89.37 97.5%
laphroaig_neat 88.41 98.6%
laphroaig_neat 81.44 97.9%
btg1996 77.60 95.6%
user87849 76.08 87.8%
laphroaig_neat 76.05 97.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
jorjio8989 45.19 89.8%
qwertygr 40.37 93.4%
ssteiiaa 64.79 96.9%
ssteiiaa 55.27 91.2%
jorjio8989 46.54 90.4%
jorjio8989 42.06 92.2%
jorjio8989 45.81 94.3%
jorjio8989 45.76 91.8%