LA1 - autor

This quote was added by miya
Teorie Hlavním zdrojem jsou přednášky a skripta Lineární algebra 1 (ISBN 978-80-01-05346-1). Skripta jsou naprosto čerstvá. Doporučuji vám zakoupit si je (dali jsme si s nimi práci a spolupracovali na nich loňští prváci, tak se vám z nich jistě bude dobře učit).

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
dandywine1 65.44 96.3%
linuxtardis 64.76 96.7%
dandywine1 63.98 96.3%
boltkey 61.92 96.7%
dandywine1 61.35 95.3%
dandywine1 57.82 92.9%
tsukasa 55.21 91.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
boltkey 61.92 96.7%
pidekjunior 48.54 96%
takeon 20.17 96.0%
user234554 25.53 92.3%
user70687 37.44 94.9%
jejsus 32.73 81.4%
mia2401 38.79 98.1%