Winston Churchill

This quote was added by marc3
Många typer av styrelseformer har prövats och kommer att prövas i denna värld av synd och bedrövelse. Ingen påstår att demokrati är perfekt eller allsmäktigt. Det har sagts att demokrati är den sämsta styrelseformen som har prövats, bortsett från alla de övriga formerna som prövats genom tiderna.

Train on this quote


Rate this quote:
3.7 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
eventlogging 170.00 100%
rolle2k 158.36 100%
rolle2k 147.02 100%
rolle2k 140.24 100%
rolle2k 136.03 100%
rolle2k 115.69 100%
shlstrm 106.80 99.0%
kitto 106.52 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user64874 45.22 95.2%
saraab 29.96 95.2%
alienthea 36.65 94.0%
hitman08 39.99 96.4%
hitman08 37.19 95.8%
hitman08 35.83 93.7%
jesper1 40.16 87.4%
user59295 38.44 91.4%