Chestiunea națională - Mihai Eminescu

This quote was added by user65
Toate dispozițiile câte ating viața juridică și economică a nației trebuie să rezulte, înainte de toate, din suprema lege a conservării naționalității, cu orice mijloc și pe orice cale, chiar dacă mijlocul și calea n-ar fi conforme cu civilizația și umanitarismul care azi formează masca și pretextul cu care Apusul se luptă cu toate civilizațiile rămase îndărăt sau eterogene.

Train on this quote


Rate this quote:
2.5 out of 5 based on 6 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
yierstem 112.89 97.9%
yierstem 107.31 97.2%
yierstem 106.34 96.9%
yierstem 103.47 95.9%
yierstem 98.77 95.2%
yierstem 93.12 94.7%
yierstem 92.10 92.0%
alffy 87.47 93.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
redmoon 34.74 93.8%
redmoon 39.16 96.4%
punkreas 43.15 99.2%
yierstem 92.10 92.0%
yierstem 106.34 96.9%
yierstem 103.47 95.9%
yierstem 107.31 97.2%
yierstem 112.89 97.9%