Ouder worden - Doris Lessing

This quote was added by woordje
Ouder worden is moeilijk voor iemand die ooit welhaast arrogant trots was op haar levenslust. Ik was een aantrekkelijke vrouw vol primitieve energie en vitaliteit. Ik kon uren lopen zonder moe te worden. Ik ging elke avond dansen. Ik sliep nooit.

Train on this quote


Rate this quote:
4.1 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
ribzors 141.19 100%
user590498 119.85 98.8%
user590498 112.79 97.2%
timvdwiel 111.55 97.6%
tupacshakur 110.78 96.9%
tupacshakur 105.06 98.8%
user590498 102.88 93.2%
ferryfast 99.15 96.1%

Recently for

Name WPM Accuracy
foe99 26.87 87.5%
user533001 50.38 95.0%
user99240 30.01 96.1%
micahsm 59.69 93.2%
micahsm 57.05 90.8%
user892912 40.06 78.3%
user892912 75.36 96.1%
sannedek 71.34 95.7%