Ασκητική Χρέος πρώτο - Καζαντζάκης

This quote was added by whatever2
Πειθαρχία, να η ανώτατη αρετή. Έτσι μονάχα σοζυγιάζεται η δύναμη με την επιθυμία και καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. Δε δέχουμαι τα σύνορα, δε με χωρούν τα φαινόμενα, πνίγουμαι! Την αγωνία τούτη βαθιά, αιματερά να τη ζήσεις, είναι το δεύτερο χρέος. Καλή η στιγμή, παράτα πίσω σου το νου και την καρδιά, τράβα μπροστά, κάμε το τρίτο βήμα. Νίκησε το στερνό τον πιο μεγάλο πειρασμό, την ελπίδα. Τούτο είναι το τρίτο χρέος.

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 83.59 98.4%
jorto574 72.80 94.4%
thanasissdr 69.88 97.9%
jorto574 67.50 93.4%
kosa 64.63 94.7%
jimrp 64.09 98.8%
thanasissdr 62.43 97.2%
vspuppy 61.22 91.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
user566407 48.30 91.0%
jorjio8989 42.23 89.4%
tg72 45.96 93.2%
user566407 51.70 94.6%
jorjio8989 41.11 88.5%
vspuppy 53.03 92.0%
jorjio8989 41.79 92.8%
user566407 50.84 96.4%