Ασκητική Χρέος πρώτο - Καζαντζάκης

This quote was added by whatever2
Πειθαρχία, να η ανώτατη αρετή. Έτσι μονάχα σοζυγιάζεται η δύναμη με την επιθυμία και καρπίζει η προσπάθεια του ανθρώπου. Δε δέχουμαι τα σύνορα, δε με χωρούν τα φαινόμενα, πνίγουμαι! Την αγωνία τούτη βαθιά, αιματερά να τη ζήσεις, είναι το δεύτερο χρέος. Καλή η στιγμή, παράτα πίσω σου το νου και την καρδιά, τράβα μπροστά, κάμε το τρίτο βήμα. Νίκησε το στερνό τον πιο μεγάλο πειρασμό, την ελπίδα. Τούτο είναι το τρίτο χρέος.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
laphroaig_neat 83.59 98.4%
jorto574 72.80 94.4%
thanasissdr 69.88 97.9%
jorto574 67.50 93.4%
kosa 64.63 94.7%
jimrp 64.09 98.8%
thanasissdr 62.43 97.2%
vspuppy 61.22 91.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
vspuppy 59.34 92.2%
user413238 33.78 94.6%
vspuppy 56.77 90.8%
vspuppy 61.22 91.0%
vspuppy 55.27 92.0%
vspuppy 53.67 88.5%
vspuppy 52.42 88.1%
ivokeh 35.06 86.7%