Honoré De Balzac

This quote was added by locky
Za jednu minutu člověk pozná, zda se mu někdo líbí, za hodinu pozná, zda by jej dokázal mít rád či milovat, za jeden den zjistí, jestli by s tou osobou dokázal strávit celý život... ale poté trvá celý život než na tu osobu zapomene.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote:
2 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
stealthwade88 42.80 97.1%
stealthwade88 38.88 96.3%
stealthwade88 25.99 95.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
stealthwade88 38.88 96.3%
stealthwade88 42.80 97.1%
stealthwade88 25.99 95.3%