Paulo Coelho

This quote was added by locky
Co záleží na strachu z odmítnutí, na odkládání nějakého činu na jindy, když nejdůležitější ze všeho je žít naplno a s radostí? Teď jsem zavřený v rakvi a je příliš pozdě vrátit se zpátky a prokazovat odvahu, kterou jsem neměl.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user66168 131.59 96.6%
user66168 129.50 97.4%
user66168 123.93 99.1%
user66168 120.26 96.6%
mrannix99 89.07 94.2%
michal 83.93 95.4%
h3nza3 79.48 96.2%
michal 78.45 95.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
filipsramek 29.91 89.0%
nexu 35.84 90.4%
koochan 52.83 94.6%
koochan 62.46 98.7%
filipsramek 34.05 95.0%
filipsramek 26.84 93.4%
sobot4k 48.30 90.8%
user797644 45.49 93.0%