Tomáš Garrigue Masaryk

This quote was added by locky
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Train on this quote


[Archived]
Rate this quote: N A

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user805685 105.51 94.4%
michal 80.06 95.4%
tsukasa 79.73 95.4%
h3nza3 74.46 93.5%
dandywine1 65.57 92.3%
user70687 64.82 97.6%
user70687 64.18 96.3%
user54901 60.79 95.0%

Recently for

Name WPM Accuracy
michal 80.06 95.4%
nianeth 41.53 96.6%
nianeth 45.56 95.0%
nianeth 45.27 95.4%
nianeth 41.26 93.5%
nianeth 38.18 94.7%
nianeth 35.12 90.6%
nianeth 41.49 92.9%