Tomáš Garrigue Masaryk

This quote was added by locky
Život měříme příliš jednostranně; podle jeho délky a ne podle jeho velikosti. Myslíme víc na to, jak život prodloužit, než na to, jak ho opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že sami a mnoho jiných žijí jen položivotem, bez obsahu, bez lásky, bez radosti.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 1 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
user805685 105.51 94.4%
halloweenjack 81.96 97.6%
michal 80.06 95.4%
tsukasa 79.73 95.4%
h3nza3 74.46 93.5%
halloweenjack 73.42 94.7%
buzna 71.21 99.7%
liazien 68.21 94.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
nexu 38.81 94.7%
koochan 65.76 96.0%
jango997 43.63 88.7%
user797644 53.34 94.5%
user797644 47.76 91.7%
qwertzy69 8.44 88.9%
gowsty 46.77 94.1%
gowsty 50.32 96.6%