Uzupełnienie praw Murphyego - Nieznany

This quote was added by ksmigrod
Każdy sprzęt uszkodzony w dowolny sposób, z wyjątkiem całkowitego zniszczenia, będzie działał doskonale w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
michal6271 100.63 99.4%
montezuma 96.62 99.4%
t0mekju1ce 95.30 100%
smolin 91.67 98.1%
loroark 90.20 98.7%
tluszcz 87.40 96.9%
mkrzempek 86.94 99.4%
user57822 82.26 99.4%
waszker 82.03 97.5%
rejent 81.28 98.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user232745 43.34 97.5%
mattc 76.05 98.7%
user654925 52.23 93.4%
mattc 62.76 98.7%
mattc 52.04 94.0%
auranoth 60.87 92.4%
bergis00 36.02 89.1%
auranoth 58.88 94.0%