Uzupełnienie praw Murphyego - Nieznany

This quote was added by ksmigrod
Każdy sprzęt uszkodzony w dowolny sposób, z wyjątkiem całkowitego zniszczenia, będzie działał doskonale w obecności wykwalifikowanego personelu naprawczego.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 96.62 99.4%
montezuma 95.03 100%
montezuma 91.98 97.5%
smolin 91.67 98.1%
montezuma 91.25 100%
loroark 90.20 98.7%
montezuma 89.86 98.7%
montezuma 89.85 99.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user97995 53.80 95.7%
bestibe 20.31 86.2%
user220801 38.40 88.6%
user97995 48.41 95.1%
pl2137 36.42 89.7%
bestibe 45.30 100%
bestibe 28.13 84.4%
user96759 47.01 92.3%