Listy są nam potrzebne - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Dlaczego więc nie chcemy przyjąć do wiadomości, że owe listy, które jednym wydają się zbędne, a inni robią je pod przymusem, są nam po prostu potrzebne? Dlaczego nie przyznamy, że są użyteczne, cenne, że ucząc się systematyzować i czerpać z nich korzyści, moglibyśmy żyć prościej, lżej i intensywniej?

Train on this quote


Rate this quote:
3.3 out of 5 based on 8 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
fj00b 92.86 98.0%
montezuma 89.29 98.7%
montezuma 87.55 100%
montezuma 83.20 98.4%
montezuma 83.00 98.7%
montezuma 82.10 98.7%
bayaz 79.38 98.0%
montezuma 78.88 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user654925 47.70 89.6%
waszker 66.03 95.9%
kamil0301 54.49 97.1%
mr-kamyk 36.15 99.3%
ardis 66.68 97.4%
ardis 61.39 96.5%
kamil0301 56.15 94.1%
kamil0301 49.05 99.0%