Listy są nam potrzebne - Dominique Loreau

This quote was added by user55182
Dlaczego więc nie chcemy przyjąć do wiadomości, że owe listy, które jednym wydają się zbędne, a inni robią je pod przymusem, są nam po prostu potrzebne? Dlaczego nie przyznamy, że są użyteczne, cenne, że ucząc się systematyzować i czerpać z nich korzyści, moglibyśmy żyć prościej, lżej i intensywniej?

Train on this quote


Rate this quote:
3.5 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
fj00b 92.86 98.0%
montezuma 89.29 98.7%
michal6271 86.56 99.0%
bayaz 79.38 98.0%
xkali 78.24 97.4%
t0mekju1ce 77.35 99.0%
xerpenta 77.21 98.7%
c0il 77.00 99.7%
mkrzempek 76.62 97.1%
mmaa 71.41 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
mattc 60.95 98.4%
mattc 56.18 97.7%
mattc 58.27 95.3%
mattc 58.97 96.8%
mattc 57.70 95.6%
tomtommmm 43.61 88.3%
auranoth 53.75 89.6%
urepi 41.19 90.4%