Wiedza - Denis Chapman Weston

This quote was added by user55182
Wiedza jest jakby soczewką umysłu: czyni bardziej zrozumiałym własne doświadczenie, nadaje ostrość interpretacji wydarzeń i pomaga ludziom skupić się na otaczającym ich świecie. Wiedza dzieci kształtuje się na podstawie interpretacji doświadczeń i formułowania opinii. Ta, którą świeżo zdobyły, jest skrzętnie przechowywana i wykorzystywana później, w nowych sytuacjach, interpretowana ponownie i znów przechowywana na przyszłość.

Train on this quote


Rate this quote:
3.1 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.80 98.9%
michal6271 82.54 95.8%
duszeks 81.36 95.8%
t0mekju1ce 80.81 98.4%
bayaz 79.82 96.9%
tluszcz 78.08 94.5%
xerpenta 78.03 98.4%
barty82 74.38 94.7%
stefanlos 73.56 90.9%
mmaa 73.06 98.4%

Recently for

Name WPM Accuracy
user103109 43.45 85.9%
auranoth 50.76 87.9%
user654925 41.57 86.2%
auranoth 50.69 87.9%
user103109 41.11 91.7%
grzela 48.92 96.6%
t0mekju1ce 80.81 98.4%
t0mekju1ce 73.07 98.4%