Wiedza - Denis Chapman Weston

This quote was added by user55182
Wiedza jest jakby soczewką umysłu: czyni bardziej zrozumiałym własne doświadczenie, nadaje ostrość interpretacji wydarzeń i pomaga ludziom skupić się na otaczającym ich świecie. Wiedza dzieci kształtuje się na podstawie interpretacji doświadczeń i formułowania opinii. Ta, którą świeżo zdobyły, jest skrzętnie przechowywana i wykorzystywana później, w nowych sytuacjach, interpretowana ponownie i znów przechowywana na przyszłość.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 7 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 83.80 98.9%
montezuma 83.52 99.3%
montezuma 80.21 96.8%
bayaz 79.82 96.9%
montezuma 79.51 95.8%
montezuma 78.70 96.6%
tluszcz 78.08 94.5%
montezuma 78.04 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user95833 7.53 92.1%
kamil0301 64.83 95.6%
mishasha 47.56 95.3%
gohm 24.22 94.7%
shinygarlic 52.61 92.9%
kamil0301 59.80 96.6%
gohm 24.62 93.5%
gohm 23.29 90.4%