Duch DM - Partnerstwo 1 - William R. Miller, Stephen Rollnick

This quote was added by user55182
W DM osoba pomagająca jest towarzyszem, który z reguły wypowiada mniej niż połowę słów. Metoda DM wymaga więcej badania niż nakłaniania, raczej zainteresowania i wsparcia niż przekonywania i dowodzenia. Osoba prowadząca stara się stworzyć pozytywną atmosferę interpersonalną, która sprzyja zmianie, ale do niej nie przymusza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.6 out of 5 based on 3 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 92.94 97.6%
montezuma 87.87 96.7%
bayaz 80.22 97.9%
mmaa 77.08 98.8%
montezuma 75.49 96.7%
montezuma 75.35 97.6%
bayaz 74.33 96.7%
montezuma 74.30 97.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
montezuma 87.87 96.7%
duszeks 69.75 95.3%
luqa007 52.03 96.4%
duszeks 69.20 95.0%
user75575 33.75 86.7%
user802950 49.38 88.6%
waszker 47.60 90.1%
montezuma 73.02 95.3%