Duch DM - Partnerstwo 1 - William R. Miller, Stephen Rollnick

This quote was added by user55182
W DM osoba pomagająca jest towarzyszem, który z reguły wypowiada mniej niż połowę słów. Metoda DM wymaga więcej badania niż nakłaniania, raczej zainteresowania i wsparcia niż przekonywania i dowodzenia. Osoba prowadząca stara się stworzyć pozytywną atmosferę interpersonalną, która sprzyja zmianie, ale do niej nie przymusza.

Train on this quote


Rate this quote:
4 out of 5 based on 5 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 92.94 97.6%
montezuma 87.87 96.7%
t0mekju1ce 86.53 98.2%
t0mekju1ce 82.95 95.6%
t0mekju1ce 82.94 99.1%
michal6271 81.59 93.9%
michal6271 80.49 98.5%
bayaz 80.22 97.9%

Recently for

Name WPM Accuracy
auranoth 53.66 90.3%
auranoth 53.15 92.6%
auranoth 58.48 96.7%
auranoth 52.72 93.7%
auranoth 60.19 94.5%
auranoth 54.25 91.3%
auranoth 45.07 88.9%
auranoth 44.58 89.0%