Duch DM - Partnerstwo 1 - William R. Miller, Stephen Rollnick

This quote was added by user55182
W DM osoba pomagająca jest towarzyszem, który z reguły wypowiada mniej niż połowę słów. Metoda DM wymaga więcej badania niż nakłaniania, raczej zainteresowania i wsparcia niż przekonywania i dowodzenia. Osoba prowadząca stara się stworzyć pozytywną atmosferę interpersonalną, która sprzyja zmianie, ale do niej nie przymusza.

Train on this quote


Rate this quote:
3.8 out of 5 based on 4 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
z0miren 92.94 97.6%
montezuma 87.87 96.7%
bayaz 80.22 97.9%
mkrzempek 79.09 96.4%
mmaa 77.08 98.8%
xkali 76.40 98.5%
montezuma 75.49 96.7%
montezuma 75.35 97.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
user220801 39.05 85.1%
pl2137 33.83 93.9%
pl2137 33.62 96.7%
pl2137 23.83 89.5%
kilof13256 45.09 90.3%
qwerty12 32.33 89.1%
gohm 30.32 95.0%
galusz 49.75 95.0%