Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 15 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.23 99.1%
duszeks 88.82 98.6%
michal6271 88.06 99.5%
linctroll 82.67 97.3%
smolin 82.64 97.3%
panmaciek 80.28 97.3%
t0mekju1ce 78.39 96.8%
aniakotek 75.55 94.3%
xkali 75.39 97.7%
bayaz 74.74 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa 54.14 91.1%
user508798 59.00 95.1%
ironherald 56.54 92.3%
auranoth 41.26 82.0%
auranoth 51.04 89.6%
koochan 55.86 93.9%
livingpharaoh 34.37 96.0%
tomtommmm 41.05 92.7%