Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.23 99.1%
duszeks 88.82 98.6%
montezuma 88.48 99.5%
montezuma 87.93 100%
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 83.57 97.7%
smolin 82.64 97.3%
montezuma 81.81 97.7%

Recently for

Name WPM Accuracy
user82353 40.82 93.5%
user394605 52.35 92.4%
montezuma 92.23 99.1%
barto1 59.18 92.7%
montezuma 87.93 100%
qwertyspeed 31.57 78.3%
barto1 56.92 92.3%
duszeks 88.82 98.6%