Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 83.57 97.7%
smolin 82.64 97.3%
montezuma 81.81 97.7%
panmaciek 80.28 97.3%
panmaciek 79.12 94.3%
montezuma 75.83 94.7%
aniakotek 75.55 94.3%

Recently for

Name WPM Accuracy
user75575 31.80 83.7%
user75575 30.70 85.0%
user802950 58.52 92.7%
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 83.57 97.7%
waszker 58.89 92.3%
montezuma 75.30 96.0%
montezuma 75.83 94.7%