Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
2.9 out of 5 based on 14 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.23 99.1%
duszeks 88.82 98.6%
montezuma 88.48 99.5%
michal6271 88.06 99.5%
montezuma 87.93 100%
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 86.78 99.1%
montezuma 85.89 99.5%

Recently for

Name WPM Accuracy
livingpharaoh 34.37 96.0%
tomtommmm 41.05 92.7%
tomtommmm 46.34 97.7%
tomtommmm 31.24 92.3%
tomtommmm 32.07 91.5%
kamil0301 54.33 93.1%
kamil0301 61.08 93.9%
kamil0301 66.79 94.3%