Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3 out of 5 based on 11 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 88.48 99.5%
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 83.57 97.7%
smolin 82.64 97.3%
montezuma 81.81 97.7%
panmaciek 80.28 97.3%
panmaciek 79.12 94.3%
panmaciek 78.31 95.6%

Recently for

Name WPM Accuracy
luqa007 55.57 98.2%
luqa007 45.23 96.0%
montezuma 88.48 99.5%
luqa007 58.28 95.6%
suchar2000 33.20 93.1%
duszeks 77.69 96.0%
duszeks 61.68 93.1%
panmaciek 78.31 95.6%