Na wojnie nie ma niewinnych - Aneta Jadowska

This quote was added by foxy
Przecież nie zamierzałam rzucić mu się na szyję i łkając, zapewnić, że ulżyło mi, że nic mu nie jest. Jego ego rozrosłoby się po czymś takim do rozmiarów małej kolonii. Miałoby własnych poddanych i system podatkowy.

Train on this quote


Rate this quote:
3.2 out of 5 based on 13 ratings.

Edit Text

Edit author and title

(Changes are manually reviewed)

or just leave a comment:


Test your skills, take the Typing Test.

Score (WPM) distribution for this quote. More.

Best scores for this typing test

Name WPM Accuracy
montezuma 92.23 99.1%
duszeks 88.82 98.6%
montezuma 88.48 99.5%
montezuma 87.93 100%
montezuma 87.04 99.5%
montezuma 86.78 99.1%
montezuma 85.89 99.5%
montezuma 85.39 100%

Recently for

Name WPM Accuracy
xkali 73.25 98.2%
kaktyuss 51.07 91.1%
go2filip 44.20 94.4%
montezuma 85.39 100%
kornelt 62.18 96%
krzysiekh 59.63 100%
krzysiekh 56.42 100%
krzysiekh 54.59 94.3%