Recent comments

Anónimo
There is no space between the dot and the capital S. "[...] política.Si el orden ...

Anonymous
Wait... it's not?

Myself
ya ya, by distance it's true, but time its false! first normal speed: 1km @ ...

Solitary Ruin
classic

https://talktotransformer.com/
This tells us a lot about today's society,

More

Quotes

Add a new quote

Recent quotes - Best quotes - Worst quotes -

Arthur Golden - Dagboek van een Geisha
Maar nu weet ik dat onze wereld net zo onbestendig is als een golf die op zee oprijst. Welke gevechten en triomfen we ook hebben gehad, hoe hevig we er ook onder hebben geleden, al te snel vloeien ze in elkaar over tot een waterige vlek, zoals aquarelinkt op papier.

Markus Zusak - Een kleine theorie (De boekendief)
Mensen zien de kleuren van een dag alleen aan het begin en het eind ervan, maar voor mij staat het als een paal boven water dat er elke dag, met elke seconde die er verstrijkt, een veelheid aan tinten en schakeringen in elkaar overvloeit. Een enkel uur kan uit duizenden verschillende kleuren bestaan. Wasachtig geel, wolkenblauw. Sombere duistertinten. In mijn vak vind ik het belangrijk ze op te merken.

Koninklijke bibliotheek - Reislustige jongeren in alba amicorum
Het album amicorum (vriendenboek) is vaak een reisverslag in woord en beeld. In de zestiende en de zeventiende eeuw maakten veel studenten een academische rondreis door Europa. Onderweg verzamelden zij bijdragen voor hun album. Aan de hand van plaatsaanduidingen is het mogelijk de route te volgen die studenten met hun boekjes aflegden.

Koninklijke bibliotheek - Het studentenleven in vroeger tijden
In alba amicorum vinden we regelmatig voorstellingen van het studentenleven, zoals drinkende mannen rond een tafel of bloedmooie vrouwen. Moralistische voorstellingen houden de studenten een spiegel voor over deugdzaamheid en onzedelijk gedrag. De belangrijkste boodschap is van alle tijden: de ijverige student wordt geprezen en de luie student veroordeeld.

Koninklijke bibliotheek - Vriendenboeken
In een album amicorum (Latijn voor 'vriendenboekje') verzamelden studenten vanaf de zestiende eeuw handgeschreven bijdragen van vrienden, kennissen of beroemde tijdgenoten. Naast namen en versjes bevatten de boekjes veel handgemaakte illustraties. Zo krijgen wij een mooie indruk van het sociale leven van de albumbezitters. We kunnen de alba amicorum van de KB onderverdelen in verschillende soorten. We geven u een korte inleiding bij de diverse genres met voorbeelden.

Koninklijke bibliotheek - Vrouwen in tekst
'Ik heb geen talent voor ondergeschiktheid' schreef Belle van Zuylen (1740-1805) aan de Schotse schrijver James Boswell. Belle werd dankzij haar vrije opvoeding een belangrijke auteur uit de Verlichting. Ze schreef uitsluitend in het Frans, waardoor haar novellen, pamfletten en brieven in Nederland weinig aandacht kregen.

wikipedia - impressionisme
Het impressionisme is een kunststroming, ontstaan vanuit de schilderkunst. De beweging had haar bakermat in Frankrijk, in de tweede helft van de negentiende eeuw. Aanvankelijk ontstond ze als een revolterende beweging tegenover de toen algemeen aanvaarde en officieel door de staat erkende academische kunst. Uiteindelijk ontwikkelde het zich tot een totaal nieuwe stijltechnische conceptie die aan de wieg stond van het modernisme uit de twintigste eeuw.

Hegel - Fenomenologie van de geest
Het is een natuurlijke voorstelling dat, voordat in de filosofie de zaak zelf, namelijk het werkelijke kennen van wat naar waarheid is, wordt aangevat, het noodzakelijk is tevoren het eens te worden over het kennen, dat beschouwd wordt als het werktuig, waardoor men het absolute meester wordt, of als het middel, waardoorheen men het absolute te zien krijgt.

rechtspraak.nl - Royal Dutch Shell
De rechtbank concludeert dat RDS verplicht is via het concernbeleid van de Shell-groep te zorgen voor CO2-reductie van de Shell-groep, haar toeleveranciers en afnemers. Dat volgt uit de voor RDS geldende ongeschreven zorgvuldigheidsnorm, die de rechtbank heeft ingevuld aan de hand van de feiten, breed gedragen inzichten en internationaal aanvaarde standaarden.

Thom Arisman - Moedergevoelens - Mr. Single
De eerste dagen na de ontmoeting met mijn moeder was er niets met me aan de hand: 's ochtends at ik braaf mijn banaantje met pindakaas, las de ochtendkrant op het toilet, omdat ik er toch lekker zat dronk ik er meteen mijn drie kopjes koffie, bekeek met een spiegeltje mijn glimmende kruintje, barstte in janken uit, probeerde voor de 87e keer met een aansteker de walgelijke pluk haar boven mijn billen weg te branden, pakte mijn laptop en ging aan het werk.

Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Ik ben niet geschikt gebleken voor een afstandelijke benadering van mijn patiënten. Een doodzonde, die er bijna toe geleid had dat ik vlak voor het voltooien van mijn opleiding eruit verwijderd zou worden. Een gebrek aan administratieve accuratesse weerhield mijn opleider hier noodgedwongen van en zodoende maak ik thans deel uit van een beroepsgroep die zichzelf niet serieus lijkt te willen nemen in zijn presentatie naar de buitenwereld.

N A
Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Ook speelfilms als One flew over the cuckoo's nest droegen bij aan het levendige maatschappelijke debat over passende zorg voor psychiatrische patiënten. Hoewel veel van de idealen van de antipsychiatrie niet realiseerbaar waren, of achteraf bezien niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht, gebéurde er tenminste iets.

Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Een van mijn gekke ooms was niet alleen opgenomen, maar richtte in dezelfde tijd met onder anderen een nu nog actieve psychiater De Gekkenkrant op. Hij kon kleurrijk vertellen over de ludieke acties die werden bedacht om misstanden in de psychiatrische zorg aan het eind van de jaren zestig en het begin van de jaren zeventig aan de kaak te stellen.

Bram Bakker - Te gek om los te lopen
In mijn puberteid waren Jan Foudraine en Frank van Ree mijn psychiatrische idolen. Foudraine schreef een bestseller, Wie is van hout, waarvan ik als belangrijkste boodschap begreep dat gekte best te doorgronden valt, als je maar flink je best doet. Het was de tijd van de antipsychiatrie, een stroming vol idealen die tenminste een frisse bries door de stoffige gestichten blies.

Bram Bakker - Te gek om los te lopen
Als kleine jongen had ik twee 'gekke' ooms, die allebei een tijd in een zogenaamde therapeutische gemeenschap verbleven. Omdat ik niks van de door mijn ouders gerapporteerde gekkigheid waarnam, en hen juist veel leuker vond dan andere ooms, ontstond al op jonge leeftijd een fascinatie voor psychiatrie.

Hilaire Walden - Noord-Afrikaans kookboek
Harissa, soms ook arissa genoemd, is een hete pasta op basis van rode pepers. Het mengsel wordt in de eerste plaats met Tunesië geassocieerd, maar wordt ook in Algerije en Marokko gebruikt. Het wordt als een soort saus op tafel gezet (in een klein schaaltje met een klein lepeltje), maar wordt ook toegevoegd aan vlees- en groentegerechten, vissoepen met saffraan, stoofpotten, paprika's en tomaten.

L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
Dat juist de jeugdigen afkomstig uit de onderste lagen der bevolking eerder en meer met de justitie in aanraking komen, wijt Austin Porterfield aan hun ongelukkige achtergrond, die met zich meebrengt dat hun ouders door onwetendheid en gebrek aan sociale vaardigheid dit niet kunnen voorkomen.

L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
Om een indruk te krijgen van het werkelijk voorkomen van delinquent gedrag onder jeugdigen, vroeg de Amerikaanse onderzoeker Austin Porterfield op grote schaal aan college-studenten of ze al dan niet ontdekte delicten hadden gepleegd. Hij kwam tot de conclusie dat delinquent gedrag een relatief normaal verschijnsel is onder de opgroeiende jeugd van alle lagen der bevolking.

L.A.J.M. Van Eck - Het Delinquente Zwarte Schaap
De bestudering van de jeugdcriminaliteit heeft bij de studie van het verschijnsel misdaad, steeds een belangrijke rol gespeeld. Dit valt te begrijpen, als men in aanmerking neemt dat men de carrières van 'beroepsmisdadigers' en recidivisten reeds in de vroege jeugd kan zien beginnen. Ook de omvang van de jeugdcriminaliteit maakt de belangstelling begrijpelijk.

L.F. Jens - Criminaliteit in Utrecht in verband met familie en wijk
Later, toen meer in het bijzonder de recidiven onder de loupe werden genomen en ten behoeve van dit onderzoek ook biografische gegevens werden verzameld omtrent personen die drie of meermalen door de arrondissementsrechtbank te Utrecht veroordeeld waren, kon worden vastgesteld, dat er tussen deze dragers van gelijke namen inderdaad zeer nauwe familierelaties bestonden.